O spółce

Apollo Capital ASI S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną do rejestru prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego. Wyłączną działalnością Apollo Capital może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną.

Akcje spółki od 2010 roku są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.