W dniu 5 czerwca 2018 roku zawarto umowy nabycia akcji na mocy których Pan Dominik Dymecki – Prezes zarządu, oraz Pan Paweł Jeleniewski – członek Rady Nadzorczej, nabyli pakiety akcji Apollo Capital SA.

W wyniku zakupu:

  • Pan Dominik Dymecki posiada 512.800 akcji (10,26% wszystkich akcji), dających prawo do 562.798 głosów na WZ (11,04%), Zobacz treść zawiadomienia.
  • Pan Paweł Jeleniewski posiada 506.498 akcji (10,13% wszystkich akcji), dających prawo do 556.497 głosów na WZ (10,92%). Zobacz treść zawiadomienia.

W przesłanych zawiadomieniach zarówno Pan Dominik Dymecki jak i Pan Paweł Jeleniewski oświadczają, że zamierzają zwiększyć ilość posiadanych akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Link do kumunikatów ESPI związanych z w/w transakcjami: