Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 stycznia 2018 r., następnie kontynuowane w dniu 2 lutego 2018 r. oraz 16 lutego 2018 r. powzięło uchwały, których treść wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 lutego 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwał nr 1 – 12, sprzeciw został zaprotokołowany. Wszystkie uchwały zostały podjęte.

Załącznik