O spółce

Apollo Capital ASI S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną do rejestru prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego. Wyłączną działalnością Apollo Capital może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną.

Akcje spółki od 2010 roku są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Formularz osobowy z dnia 22.02.2021 r.

Rada Nadzorcza

Paweł Jeleniewski / Formularz osobowy

Grzegorz Dymecki / Formularz osobowy

Bożena Zalewska – Dymecka / Formularz osobowy

Edyta Jeleniewska / Formularz osobowy

Małgorzata Dymecka / Formularz osobowy

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 January Ciszewski 600 000 15,28 600 000 14,90
2 Artur Górski 601 000 15,30 601 000 14,92
3 Marek Smogór 600 000 15,28 600 000 14,90
4 Larry i Mary Wolf 420 267 10,70 420 267 10,44
5 Spqr SA 415 032 10,57 415 032 10,31
6 Halina Dykiel 211 300 5,38 211 300 5,24
7 Paweł Jeleniewski (*) 199 999 5,09 249 998 6,21
8 Dominik Dymecki 185 057 4,71 235 055 5,84
9 Pozostali 694 347 17,68 694 347 17,24
Suma 3 927 002 100 4 026 999 100
(*) Pan Paweł Jeleniewski jest członkiem Rady Nadzorczej
 • January Ciszewski 15.28%
 • Artur Górski 15.30%
 • Marek Smogór 15.28%
 • Larry i Mary Wolf 10.70%
 • Spqr SA 10.57%
 • Halina Dykiel 5.38%
 • Paweł Jeleniewski 5.09%
 • Dominik Dymecki 4.71%
 • Pozostali 17.68%

 

źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-06

Ogólna liczba akcji

 

Seria akcji
Liczba akcji
Procentowy udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
A1 99 997 2,55% 199 994 4,97%
A2 100 003 2,55% 100 003 2,48%
K 3 727 002 94,91% 3 727 002 92,55%
Suma 3 927 002 100% 4 026 999 100%
A1 – akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu
A2 – akcje zwykłe na okaziciela, nie będące przedmiotem obrotu w ASO
K – akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu w ASO

Walne Zgromadzenia

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

 • Pani Edyta Jeleniewska jest małżonką Pana Pawła Jeleniewskiego (*)
 • Pani Małgorzata Dymecka jest małżonką Pana Dominika Dymeckiego (**)
 • Pani Bożena Zalewska-Dymecka jest macochą Pana Dominika Dymeckiego (**)
 • Pan Grzegorz Dymecki jest ojcem Pana Dominika Dymeckiego (**)

(*) Pan Paweł Jeleniewski jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

(**) Pan Dominik Dymecki jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy 05-825) przy ul. Bałtyckiej 30A lok. 18, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.