O spółce

Apollo Capital ASI S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną do rejestru prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego. Wyłączną działalnością Apollo Capital może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną.

Akcje spółki od 2010 roku są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Formularz osobowy z dnia 22.02.2021 r.

Rada Nadzorcza

Paweł Jeleniewski / Formularz osobowy

Grzegorz Dymecki / Formularz osobowy

Bożena Zalewska – Dymecka / Formularz osobowy

Edyta Jeleniewska / Formularz osobowy

Małgorzata Dymecka / Formularz osobowy

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 Dominik Dymecki (*) 1 273 736 32,44 1 323 734 32,87
2 Paweł Jeleniewski (**) 1 238 855 31,54 1 288 854 32
3 Larry i Mary Wolf 420 267 10,70 420 267 10,44
4 Spqr SA 415 032 10,57 415 032 10,31
5 Halina Dykiel 211 300 5,38 211 300 5,24
6 Pozostali 367 812 9,37 367 812 9,13
Suma 3 927 002 100 4 026 999 100
 (*) Pan Dominik Dymecki jest prezesem zarządu
(**) Pan Paweł Jeleniewski jest członkiem Rady Nadzorczej
  • Dominik Dymecki 32.44%
  • Paweł Jeleniewski 31.54%
  • Larry i Mary Wolf 10.70%
  • Spqr SA 10.57%
  • Halina Dykiel 5.38%
  • Pozostali 9.37%

 

źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-06

Ogólna liczba akcji

 

Seria akcji
Liczba akcji
Procentowy udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
A1 99 997 2,55% 199 994 4,97%
A2 100 003 2,55% 100 003 2,48%
K 3 727 002 94,91% 3 727 002 92,55%
Suma 3 927 002 100% 4 026 999 100%
A1 – akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu
A2 – akcje zwykłe na okaziciela, nie będące przedmiotem obrotu w ASO
K – akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu w ASO

Raporty kwartalne i roczne:

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 ROCZNY
2012 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 Y2012
2013 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 Y2013
2014 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 Y2014
2015 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 Y2015
2016 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 Y2016
2017 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 R2017
2018 1Q2018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 R2018
2019 1Q2019 2Q2019 3Q2019
2020 1Q2020 2Q2020 3Q2020  19 lutego 2021r.
2021 14 maja 2021r. 13 sierpnia 2021r. 12 listopada 2021r.

Walne Zgromadzenia

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

  • Pani Edyta Jeleniewska jest małżonką Pana Pawła Jeleniewskiego (*)
  • Pani Małgorzata Dymecka jest małżonką Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pani Bożena Zalewska-Dymecka jest macochą Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pan Grzegorz Dymecki jest ojcem Pana Dominika Dymeckiego (**)

(*) Pan Paweł Jeleniewski jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

(**) Pan Dominik Dymecki jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy 05-825) przy ul. Bałtyckiej 30A lok. 18, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.