Zarząd spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej także jako: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od pełnomocnika Spółki wiedzę o doręczeniu w dniu dzisiejszym na adres pełnomocnika Spółki postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lutego 2020 r. w przedmiocie zmiany danych Spółki w rejestrze przedsiębiorców, w tym zmian dot. wysokości jej kapitału zakładowego. W ramach rzeczonego orzeczenia Sąd postanowił:
– dokonać zmiany w rubryce 4 (Informacje o Statucie) i wykreślić wzmiankę o zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przed notariuszem Pawłem Gandżą z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rep. A nr 2397/2015),
– dokonać zmiany w rubryce 8 (Kapitał Spółki) i wykreślić wysokość kapitału zakładowego w wymiarze 5 000 000,00 zł,
– dokonać zmiany w rubryce 8 (Kapitał Spółki) i wpisać wysokość kapitału zakładowego w wymiarze 3 927 002,00 zł,
– dokonać zmiany w rubryce 9 (Emisje akcji) i wykreślić pole dot. informacji o emisji 1 072 998 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Postępowanie w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w powyższym zakresie zostało wszczęte przez sąd rejestrowy z urzędu, wskutek złożenia przez Spółkę w trybie art. 427 § 3 k.s.h zawiadomienia o uprawomocnieniu się wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. I AGa/19/19, stwierdzającego nieważność uchwały nr 5 NWZ Apollo Capital S.A. z dnia 10 sierpnia 2019 r.