Zarząd Apollo Capital S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Spółka”, „Emitent”), dawniej Quark Ventures S.A., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20 marca 2018 r. zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje aktualne dane kontaktowe:
ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 378 13 54
e-mail: biuro@apollocapital.pl
strona internetowa: www.apollocapital.pl

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki było następujące:
„1. Firma Spółki brzmi Quark Ventures Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Quark Ventures S.A.”

Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki jest następujące:
„1. Firma Spółki brzmi Apollo Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Apollo Capital S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki było następujące:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Aktualne brzmienie § 2 Statutu Spółki jest następujące:
„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.”

W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Tekst jednolity statutu Apollo Capital SA

Aktualny odpis z KRS