Zarząd Apollo Capital S.A. („Zarząd”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu obranie jak najlepszej strategii prowadzącej do długofalowego wzrostu wartości Spółki.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy różne opcje, w tym, ale nie wyłącznie:
– pozyskanie nowego znaczącego inwestora (lub inwestorów),
– pozyskanie partnera strategicznego,
– dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów spółki,

W związku z powyższym Spółka może, między innymi, prowadzić rozmowy z pośrednikami, doradcami oraz potencjalnymi partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje na temat spraw Spółki lub poszczególnych aktywów.

Spółka nie zamierza zlecać doradztwa w zakresie przeglądu opcji strategicznych podmiotowi zewnętrznemu. Realizacją procesu zajmować się będą bezpośrednio prezes zarządu pan Dominik Dymecki oraz członek rady nadzorczej pan Paweł Jeleniewski. Osoby te posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych transakcji na rynku kapitałowym. W okresie ostatnich kilku miesięcy doradzali m.in. akcjonariuszom notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Graviton Capital S.A., która w wyniku przeprowadzonej transakcji została przejęta przez nowego inwestora.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.