Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 18 stycznia 2018 r., kontynuowanym dnia 2 lutego 2018 r. oraz dnia 16 lutego 2018 r.

Akcjonariusz: Quark Ventures LLC
Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 2.779.997
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.879.994
Udział w głosach na WZ: 99,65%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,47%